Elijus Čivilis – Minister z Pasją

Elijus Čivilis (rocznik 1981) – Wiceminister Ekonomii w rządzie Republiki Litewskiej od 25 marca 2018 roku. Ukończył Informatykę na Wydziale Elektroniki i Informatyki na Uniwersytecie w Wilnie. Posiada także dyplom MBA z Warwick Business School w Wielkiej Brytanii. Przed objęciem stanowiska wiceministra pracował dla koncernu IBM. Mówi po angielsku, rosyjsku i hiszpańsku.

To oficjalny dossier, ale dla kolarzy z Litwy i wielu innych państw Elijus Čivilis jest kolegą z tras MTB. Trzeba jednak podkreślić, że Elijus jest wymagającym rywalem. W 2017 roku zdobył we Włoszech tytuł mistrza świata w wyścigu 24-godzinnym MTB w parach. Dwukrotnie był mistrzem Europy w tej konkurencji.

 

 

Po objęciu stanowiska w rządzie Elijus Čivilis bynajmniej nie zrezygnował z rywalizacji sportowej, zarówno w swoim kraju, jak i wyścigach międzynarodowych. Wystartował m.in. w mistrzostwach świata w wyścigu 24-godzinnym MTB rozegranym pod koniec października ubiegłego roku w Szkocji.  W niezwykle ciężkim wyścigu, zarówno ze względu na trasę, jak i pogodę zajął 6. miejsce w kategorii „solo”.  To pokazuje jak niezwykłym jest człowiekiem i nieszablonowym politykiem.

 

 

Wielu zawodników Maratonów Kresowych miało przyjemność rywalizować z nim na naszych wyścigach. Pierwszy raz wystartował u nas w Białymstoku w 2010 roku. Zajął wówczas 4. miejsce Open i 3. w kategorii wiekowej. W historii swoich startów w Maratonach Kresowych dwukrotnie odnosił zwycięstwa Open i dwa razy był drugi. Pięciokrotnie wygrywał swoją kategorię wiekową.

Przeczytajcie zapis krótkiej rozmowy z Elijusem Čivilisem. Przytaczamy zarówno oryginalną treść po angielsku, jak i tłumaczenie na język polski.

1. You are the only deputy minister in the world racing in worlds and national championships! How do you manage to combine very responsible work, family life and cycling at the highest level?

To be honest I have no secret formula or recipe for what I am doing. I just enjoy all those different roles and responsibilities. On the other hand family, job and cycling complement each other very well. It is good to relax from work while racing during weekends at the same time I enjoy serious meetings on Mondays, because I don‘t need to pedal anymore. I meet many successful politicians, businesspersons and sportsman, but some of them admit being incomplete, they feel like missing hobby (in case of politicians or businesspersons) or stable income (if sportsman) to be completely satisfied with their life. I think each person is diverse and we need different sides of satisfactions to experience life in whole. I am just glad I came to cycling in my youth years and I am not planning to quit soon.

2. What do you consider your greatest success in a sporting career?

With my previous work at IBM, I was living in various countries, so I used that opportunity to race internationally. I have few wins and podiums in Denmark and Ireland, but my most significant results came recently by winning World 24h MTB Championship in pair in Italy in 2017, two times European 24h MTB Championship in pairs 2015 Italy and 2018 Slovakia, wining Mongolia Bike Challenge in 2017 and several other good results from different sides of the wider map. I also liked a crazy project of setting record around Lithuania with my cousin back in 2015. We rode almost 1 200km in 44 hours to set the record – fastest around the country on bicycles.

3. What are your sports plans for the future?

Emotionally I understand that there is no time to postpone big dreams, we live only once. This year I plan to ride MTB Ayagaures stage race in Gran Canarias, maybe Transpyr MTB in Spain, Gran Fondo Yunnan in China, European 24h MTB Championship in Portugal and for sure I plan to ride Maratony Kresowe as many times as I can. My bottleneck is my vacation time.

4. What do you think about Maratony Kresowe?

Maratony Kresowe is unique and I like it a lot. Attracting cross border regional riders is a really good idea. Relaxed atmosphere and open for all cyclist categories make this event great platform to promote cycling and build communities around that. First time I raced Maratony Kresowe was back in 2010 and since then I always get back. Meet you in 2019 as well!

1. Jesteś jedynym wiceministrem na świecie, który ściga się w mistrzostwach świata oraz swojego kraju! Jak udaje Ci się łączyć bardzo odpowiedzialną pracę, życie rodzinne i kolarstwo na najwyższym poziomie?

Mówiąc szczerze nie mam sekretnej formuły czy przepisu na to co robię. Po prostu cieszę się z tych wszystkich ról i obowiązków. Z drugiej strony rodzina, praca i jazda na rowerze doskonale się uzupełniają. Dobrze jest odpocząć od pracy podczas wyścigu w weekendy, a jednocześnie cieszę się z poważnych spotkań w poniedziałki, ponieważ nie muszę już pedałować. Spotykam wielu odnoszących sukcesy polityków, przedsiębiorców i sportowców, ale niektórzy przyznają, że są niekompletni, czują, że brakuje im hobby (w przypadku polityków lub przedsiębiorców) lub stabilnego dochodu (sportowcy), aby mieć pełne zadowolenie z życia. Myślę, że jako ludzie jesteśmy zróżnicowani i potrzebujemy różnych stron satysfakcji, aby doświadczyć życia w pełni. Cieszę się, że trafiłem do kolarstwa w latach mojej młodości i nie planuję przestać w najbliższym czasie.

2. Co uważasz za swój największy sukces w karierze sportowej?

Dzięki mojej poprzedniej pracy w IBM mieszkałem w różnych krajach, więc wykorzystałem to jako sposobność do ścigania się na arenie międzynarodowej. Mam kilka zwycięstw i miejsc na podium w Danii i Irlandii, ale moje najbardziej znaczące wyniki pojawiły się niedawno, w postaci Mistrzostwa Świata w wyścigu 24h MTB w parach we Włoszech w 2017 roku, dwukrotne mistrzostwo Europy w wyścigu 24h MTB w parach w 2015r. we  Włoszech i w 2018r. w Słowacji, wygrana w Mongolia Bike Challenge w 2017 r. oraz kilka innych dobrych wyników na całym świecie. Podobał mi się także szalony projekt ustanowienia z moim kuzynem w 2015 roku rekordu przejazdu rowerem dookoła Litwy. Przejechaliśmy prawie 1 200 km w 44 godziny.

3. Jakie są Twoje sportowe plany na przyszłość?

Jestem świadomy, że nie ma czasu na odkładanie wielkich marzeń, żyjemy tylko raz. W tym roku zamierzam wystartować w wyścigu etapowym MTB Ayagaures na Gran Canarii, może w Transpyr MTB w Hiszpanii, w Gran Fondo Yunnan w Chinach, na Mistrzostwach Europy 24 MTB w Portugalii i na pewno planuję jeździć Maratony Kresowe tak wiele razy, jak tylko mogę. Moje „wąskie gardło” to mój czas na wakacje.

4. Co sądzisz o Maratonach Kresowych?

Maratony Kresowe są wyjątkowe i bardzo je lubię. Przyciąganie zawodników z regionu ponad granicami jest  naprawdę dobrą ideą. Atmosfera relaksu i otwarte dla wszystkich kategorii rowerzystów wydarzenia są świetną platformą do promowania kolarstwa i budowania społeczności wokół tego. Po raz pierwszy ścigałem się w Maratonach Kresowych w 2010 roku i od tego czasu zawsze wracam. Spotkamy się również w 2019 roku!


Zdjęcia: Marek Kulikowski, lenaxol.eu, Jan Michalis, Anna Fidziukiewicz