Regulamin 2014

Pasja – Varžybos – Дружбa” / „Pasja – Rywalizacja – Przyjaźń”

Regulamin cyklu Maratony Kresowe 2014

Maratony Kresowe są imprezami niekomercyjnymi, organizowanymi przez Fundację „Maratony Kresowe”.

1. Cele

Maratony Kresowe realizują następujące cele:

  • Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywny wypoczynek na rowerze

  • Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą

  • Popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i ciekawych tras rowerowych

  • Wyłonienie najlepszych zawodników w rowerowych maratonach MTB

  • Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych dawnych Kresów

  • Rozwijanie przyjaźni między narodami na poziomie międzyludzkim.

2. Organizator

Fundacja „Maratony Kresowe”, ul. Ciołkowskiego 157, 15-545 Białystok
– Tel. 509 282463, faks. 85 6539180
– nr konta: mBank, 70 1140 2004 0000 3402 7478 4775
Strona internetowa: www.maratonykresowe.pl
e-mail: biuro@maratonykresowe.pl

3. Kalendarz imprez

Kalendarz imprez ogłaszany jest na stronie internetowej: www.maratonykresowe.pl

4. Warunki uczestnictwa

Impreza ma charakter otwarty. Uczestnikiem Maratonów Kresowych będzie osoba spełniająca następujące warunki:
– dokona zgłoszenia za pomocą strony internetowej lub osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów

– wypełni deklarację uczestnictwa

– w przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na deklaracji uczestnictwa lub pisemnego oświadczenia

– niepełnoletni uczestnicy, którzy nie posiadają karty rowerowej, mogą startować wyłącznie z pełnoletnim opiekunem. Opiekunem może być rodzic lub inny zawodnik startujący na tym samym dystansie

– opłaci startowe w wysokości zgodnej z regulaminem

– każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym na w pełni sprawnym rowerze.

W Maratonach Kresowych nie będą mogli brać udziału zawodnicy, u których wykryto środki dopingujące oraz zawieszeni za stosowanie dopingu przez PZKol.

Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie i złożenia przez zawodnika oświadczenia następującej treści:

„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją maratonu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po maratonie. Oświadczam, że startuję na własną odpowiedzialność i ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, które wyrządzę. Zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i moje zgłoszenie jest zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów Maratonów Kresowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Niniejsza deklaracja obowiązuje na wszystkich edycjach.”

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Zalecamy zawodnikom wykupienie indywidualnych polis ubezpieczeniowych.

5. Opłaty startowe

DYSTANS MINI

• 20 zł – ulgowa (przelew co najmniej 5 dni przed startem i rejestracja online lub zgłoszenie mailem)
• 25zł – normalna

Pakiet MK Mini – 260zł – w pakiecie wszystkie imprezy na dystansie Mini, plus pakiet startowy na rok 2014.

DYSTANS PÓŁMARATON I MARATON

• 45zł – ulgowa (przelew co najmniej 5 dni przed startem i rejestracja online lub zgłoszenie mailem)

– 10 – zniżka dla zawodników do lat 19 i studentów


• 50zł – opłata startowa normalna

Pakiet MK Max 2014 – 450zł – w pakiecie wszystkie imprezy na dystansach Maraton i Półmaraton, plus pakiet startowy na 2014


OPŁATY ŻNIŻKOWE ZA PAKIETY WIELOSTARTOWE I DLA DRUŻYN

* Półmaraton, Maraton – 40zł x ilość startów lub osób


Uprawnieni do zniżkowych opłat pakietowych
– zawodnik przy jednorazowej płatności przelewem za co najmniej 6 maratonów i wcześniejszej rejestracji online lub przysłaniu zgłoszenia mailem najpóźniej 5 dni przed startem.
– drużyna przy jednorazowej płatności za co najmniej 4 zawodników i wcześniejszej rejestracji zawodników online lub/i przysłaniu zgłoszenia mailem najpóźniej 5 dni przed startem.


INNE OPŁATY

* Pakiet startowy – układ do pomiaru elektronicznego plus dwa numery startowe – 30zł

* Kaucja za wydanie chipa do pomiaru elektronicznego, możliwy zwrot w dniu zawodów – 30zł

* Opłata za wypożyczenie chipa do pomiaru elektronicznego na jeden wyścig – 10zł

* Opłata za wydanie kolejnego numeru startowego – 10zł

Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty, np.: „Maraton MTB Narewka”. W przypadku nie podania tytułu wpłaty zostanie ona zaksięgowana na poczet najbliższego terminu maratonu zgodnie z obowiązującą taryfą. Przelewów należy dokonywać na minimum 5 dni przed terminem zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję lub osobę po uprzednim pisemnym potwierdzeniu zaistniałego zdarzenia oraz przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego. Przeniesienie opłaty możliwe jest przed terminem zawodów, na które została wpłacona.

Rachunki do opłat wystawiane są w dniu imprezy po godz. 15.00 i nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

Organizator może zwolnić z opłat startowych zaproszonych gości honorowych z kraju i zagranicy, wolontariuszy wykonujących prace związane z przygotowaniem imprezy i sprzątających trasę, a także osoby wskazane przez sponsorów i na prośbę samorządów i instytucji, które goszczą imprezę na swoim terenie i obiektach.

6. Program zawodów.

Każda edycja przeprowadzona jest według następującego programu:

Przed maratonem:
– Zapisy w Biurze Zawodów. Adresy biur zostaną podane oddzielnie.

W dniu maratonu:
– godz. 9.00 – 10.45 zapisy w Biurze Zawodów,
– godz. 10.45 – ustawianie zawodników w sektorach startowych,
– godz. 11.00 – start maratonu,
– godz. 13.30 – 15.00 – dekoracje zwycięzców

Jest to program o charakterze ramowym i możliwe są jego modyfikacje.

7. Dystanse.

– Mini: 5 km – 15 km,

– Półmaraton: 20 km – 45 km,
– Maraton: 50 km – 85 km

8. Sposób przeprowadzenia

– Start wyścigu odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator ze względu na dużą ilość startujących zastrzega sobie prawo do wprowadzenia startu sektorowego.

– Przebieg trasy będzie oznakowany strzałkami wskazującymi kierunek jazdy, taśmami i znakami ostrzegawczymi.

– Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach oznaczonych znakami ostrzegawczymi i gdy trasa jest trudna technicznie.

– Należy stosować się do poleceń Policji i służb porządkowych Organizatora oraz znaków drogowych.

– Zawodnik jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności przy wyjeździe z terenów leśnych lub pól na drogi publiczne.
– Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
– Na trasie Maratonu i Półmaratonu będą znajdowały się bufety dla zawodników.
– Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do rywali, sędziów, organizatorów i służb porządkowych. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

9. Zasady Fair-Play.

– Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie. O ile to konieczne np. na wąskich ścieżkach zawodnik wyprzedzający powinien zasygnalizować swój zamiar komunikatem „Prawa Wolna”, „Lewa Wolna”, po której zamierza dokonać manewru wyprzedzania
– Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku.
– Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

10. Świadczenia dla zawodników.

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
– przejazd oznakowaną trasą każdej edycji,
– pomiar czasu,
– 2 numery startowe,
– zabezpieczenie medyczne,
– uczestnictwo w losowaniu nagród i pamiątek z puli dla wszystkich uczestników,
– prawo do korzystania z bufetów na trasie,
– bufet regeneracyjny na mecie,
– ubezpieczenie NW.

11. Kategorie wiekowe.

MINI

– Dzieci młodsze dziewczynki – do 8 lat (2006-)

– Dzieci młodsze chłopcy – do 8 lat (2006-)

– Dzieci dziewczynki – 9 – 10 lat (2004 – 2005)

– Dzieci chłopcy – 9 – 10 lat (2004 – 2005)

– Żak dziewczynki – (11 – 12 lat) (rok ur. 2002 – 2003),

– Żak chłopcy (11 – 12 lat) (rok ur. 2002 – 2003),

– Młodziczka – od 13 do 14 lat (rok ur. 2000-2001)

– Hobby Panie (pozostałe roczniki)

– Hobby Panowie (pozostałe roczniki)

PÓŁMARATON

Panowie

– Open
– Młodzik – od 13 do 14 lat (rok ur. 2000-2001),

– Junior – 15 do 18 lat (1996 – 1999)

– Orlik – od 19 do 24 lat (rok ur. 1990-1995),
– Elita – od 25 do 32 lat (rok ur. 1982-1989),
– Elita Plus – od 33 do 39 lat (rok ur. 1975-1981),
– Master – od 40 do 49 lat (rok ur. 1965-1974),
– Super Master – od 50 do 59 lat (1955-1964)

– MK Weteran – powyżej 60lat (1954 i starsi)

Panie

– Open

– Kobiety Junior – do 18 lat (rok ur. 1996-2001)
– Kobiety Sport – od 19 do 30 lat (rok ur. 1984-1995),
– Kobiety Fit – od 31 do 39 lat (1975-1983)

– Kobiety Super Fit – powyżej 40 lat (1974 i starsze)

MARATON
– Open,
– Junior – od 16 do 18 lat (rok ur. 1996-1998),
– Orlik – od 19 do 24 lat (rok ur. 1990-1995),
– Elita – od 25 do 32 lat (rok ur. 1982-1989),
– Elita Plus – 33 do 39 lat (1975 – 1981)
– Master – od 40 do 49 lat (rok ur. 1965-1974),

– Super Master – powyżej 50 lat (rok ur. 1964 i starsi

– Kobiety Open
– MK Weteran – powyżej 60lat (1954 i starsi) – (klasyfikacja generalna)

KLASYFIKACJE DRUŻYNOWE

– Klasyfikacja drużynowa Maraton – (klasyfikacja generalna)

– Klasyfikacja drużynowa Półmaraton – (klasyfikacja generalna)

– Klasyfikacja drużynowa Mini – (klasyfikacja generalna)

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach (Kobiet i Mężczyzn) zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.


Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia lub podziału kategorii w zależności od ilości startujących.

12. Klasyfikacja generalna.

Klasyfikacja cyklu będzie przeprowadzona na wymienionych dystansach w podanych w regulaminie kategoriach wiekowych z podziałem na płeć.

W klasyfikacji generalnej zostaną sklasyfikowani zawodnicy, którzy ukończą co najmniej 8 wyścigów. W klasyfikacji generalnej uwzględnia się osiem najlepszych startów zawodnika lub drużyny.

Klasyfikacja będzie prowadzona według następujących zasad:
– Klasyfikacje generalne są klasyfikacjami punktowymi
– We wszystkich kategoriach wiekowych (oddzielnie kobiety i mężczyźni), punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór:
* Dystans Maraton: pkt = (czas zwycięzcy / czas uczestnika dla którego liczone są punkty) x 1000
* Dystans Półmaraton: pkt = (czas zwycięzcy / czas uczestnika dla którego liczone są punkty) x 500

* Dystans Mini: pkt = (czas zwycięzcy / czas uczestnika dla którego liczone są punkty) x 200

Bonusy punktowe – zawodnicy mogą otrzymać bonusy punktowe doliczane do klasyfikacji generalnej za dodatkowe osiągnięcia określone przez Organizatora.

Kary punktowe – zawodnicy mogą otrzymać kary punktowe, które będą odliczane od sumy punktów liczonych do klasyfikacji generalnej

13. Klasyfikacja drużynowa.

– Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową lub firmę. Do klasyfikacji zespołowej dopuszcza się grupy reprezentujące lokalne społeczności rowerowe po ich akceptacji co do charakteru i nazwy przez Organizatora.
– W klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą zespoły, które zgłosiły minimum czterech zawodników do cyklu.

– W klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą zespoły, jeżeli wyścig ukończyło minimum dwóch zawodników.
– Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach poszczególnych maratonów. Punkty do klasyfikacji zespołowej liczone są według schematu klasyfikacji generalnej.
– Zawodnik zdobywa punkty dla drużyny od momentu, gdy został do niej przyłączony.
– Do klasyfikacji drużynowej zalicza się wyniki najlepszych czterech zawodników drużyny w/g zdobytych punktów w każdym maratonie.
– Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla dystansów Maraton, Półmaraton i Mini.

14. Superklasyfikacja

Zwycięzcami zostaną zawodnicy i drużyny, którzy w trakcie sezonu zgromadzą największą ilość punktów. Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla dystansów Maraton, Półmaraton i Mini indywidualnie (open, w kategoriach wiekowych) oraz drużynowo.

15. Sektory startowe

Organizacja sektorów startowych:
– Sektor 1: Maraton – zawodnicy powyżej 860 punktów sektorowych, Półmaraton – powyżej 430 punktów sektorowych, oraz zaproszeni zawodnicy
– Sektor 2: Maraton – punkty sektorowe w przedziale 800 – 860, Półmaraton – punkty sektorowe w przedziale 400 – 430, oraz zaproszeni zawodnicy
– Sektor 3: pozostali zawodnicy

Punkty sektorowe, to średnia ilość punktów zdobytych przez zawodnika liczona w stosunku do najszybszego zawodnika na dystansie wg reguły:

* Dystans Maraton: pkt = (czas zwycięzcy / czas uczestnika dla którego liczone są punkty) x 1000
* Dystans Półmaraton: pkt = (czas zwycięzcy / czas uczestnika dla którego liczone są punkty) x 500

W klasyfikacji sektorowej uwzględnia się osiem najlepszych startów zawodnika. W pierwszych zawodach sektory wylicza się na podstawie wyników w sezonie poprzednim


Zawodnik może zwrócić się do organizatora z prośbą o zgodę na start z odpowiedniego sektora motywując to osiągnięciami z innych zawodów np. odpowiednim sektorem z innych cyklów imprez. Powyższe prośby należy przesyłać mailem najpóźniej na 7 dni przed terminem maratonu.

Organizator może zarządzić start sektorowy, który polega na rozpoczęciu wyścigu przez zawodników z poszczególnych sektorów startowych w odstępach czasowych.

Zawodnik, który wystartuje z innego sektora niż mu przysługującego otrzyma przewidzianą w regulaminie karę czasową 10min.

16. Ruch drogowy

– Maraton będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora będą ułatwiać włączanie się do ruchu i przejazd przez skrzyżowania.
– Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
– Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych powinni poruszać się jak najbliżej prawej krawędzi jezdni i przestrzegać znaków drogowych oraz stosować się do poleceń Policji i służb porządkowych Organizatora.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

17. Kary

W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:
– Upomnienie.
– Kara czasowa (doliczana do czasu zawodnika).
– Dyskwalifikacja.

– Kara punktowa – punkty będą odliczane od sumy punktów liczonych do klasyfikacji generalnej i „Superklasyfikacji”.

Kwestie sporne, nieprzewidziane w regulaminie oraz kwestie interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.

18. Ochrona środowiska naturalnego

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie karami regulaminowymi, z karą dyskwalifikacją włącznie. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

19. Protesty

Protesty można składać w dniu zawodów do obsługi pomiaru czasu.Po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane.Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z organizatorem zawodów.

Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag sędziom, zanim rozpocznie się dekoracja.

Uwagi do wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (email) najpóźniej w ciągu trzech dni po maratonie, którego dotyczą.

20. Kontrola antydopingowa

Organizator może poddać zwycięzców zawodów i wylosowanych uczestników kontroli antydopingowej. Brak zgody zawodnika na kontrolę będzie skutkować automatyczną dyskwalifikacją.

21. Informacje dodatkowe

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
– Uczestnik przyjmuje do wiadomości ze należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
– Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca.
– Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
– Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe z przodu roweru na kierownicy i za pomocą agrafek na plecach na wysokości kieszeni na koszulce. Oba numery muszą być tak zamontowane, aby były bardzo dobrze widoczne. Numer na plecach nie może być zasłaniany częścią ubrania, plecakiem, ani powiewać swobodnie na wietrze.

– Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych. Numer startowy nie może być modyfikowany.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych policja oraz służby organizatora ułatwia włączenie się do ruchu.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
– Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
– Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
– Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

– Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania maratonu lub zmiany jego terminu w uzasadnionych przypadkach szczególnych
– Wszyscy zawodnicy prosze
ni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne.

– Nie jest dozwolona jazda rowerami z silnikami elektrycznymi oraz korzystanie z ze wspomagania zewnętrznego np. jazda na holu. Całą trasę wyścigu zawodnik musi pokonać tylko i wyłącznie o własnych siłach.

– Zabroniona jest jazda ze słuchawkami i słuchanie muzyki w czasie jazdy.
– W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
– Uczestnik Maratonu poprzez start akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
– Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej cyklu oraz w
biurze Organizatora).

22. Postanowienia końcowe

O wszystkich kwestiach nieuregulowanych w regulaminie oraz o jego interpretacji w trakcie zawodów decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.


Regulamin do pobrania w formie pliku: Regulamin 2014 Maratony Kresowe


Ostatnia aktualizacja 10 wrzesnia 2014r.

Wprowadzony został zapis, że zabroniona jest jazda ze słuchawkami i słuchanie muzyki w czasie jazdy. Zawodnik słuchający muzyki może nie usłyszeć ostrzeżeń innych zawodników lub poleceń służ porządkowych.

Zapisaliśmy także, że nie jest dozwolona jazda rowerami z silnikami elektrycznymi oraz korzystanie z ze wspomagania zewnętrznego np. jazda na holu. Wielu producentów wprowadza rowery z silnikami, w tym o charakterystyce MTB. Życie potrafi zaskakiwać, więc użyliśmy ogólnego sformułowania „wspomaganie zewnętrzne”. W naszym rozumieniu dotyczy to także wpychania pod górę, itp. Określając to w inny sposób całą trasę wyścigu należy pokonać tylko i wyłącznie o własnych siłach.

Uściślony został zapis dotyczący klasyfikacji generalnej. Liczonych jest w niej osiem najlepszych startów zawodnika i jest to jednocześnie wymóg sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej 2014. Są kategorie, w których zawodnicy startują sporadycznie np. MK Weteran na dystansie Maraton. W praktyce startował regularnie tylko jeden zawodnik. Dekorowanie w klasyfikacji końcowej zawodnika na podstawie jednego, czy dwóch startów byłoby niesprawiedliwe w stosunku do zawodników innych kategorii, którzy rywalizowali przez cały sezon.

 

Dodaj komentarz