Regulamin 2015

„Pasja – Varžybos – Дружбa” 

„Pasja – Rywalizacja – Przyjaźń”

Regulamin cyklu Maratony Kresowe 2015

Maratony Kresowe są imprezami niekomercyjnymi, organizowanymi przez Fundację „Maratony Kresowe”.

1. Cele
Maratony Kresowe realizują następujące cele:
– Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywny wypoczynek na rowerze
– Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą
– Popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i ciekawych tras rowerowych
– Wyłonienie najlepszych zawodników w rowerowych maratonach MTB
– Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych
– Rozwijanie przyjaźni między narodami na poziomie międzyludzkim.

2. Organizator
Fundacja „Maratony Kresowe”, ul. Ciołkowskiego 157, 15-545 Białystok
– Tel. + 48 509 282463, faks. +48 85 6539180
– nr konta: mBank, 70 1140 2004 0000 3402 7478 4775
Strona internetowa: www.maratonykresowe.pl
e-mail: biuro@maratonykresowe.pl

3. Kalendarz imprez
Kalendarz imprez ogłaszany jest na stronie internetowej: www.maratonykresowe.pl

4. Warunki uczestnictwa
Impreza ma charakter otwarty. Uczestnikiem Maratonów Kresowych będzie osoba spełniająca następujące warunki:
– Zgłosi swój udział w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia w formie elektronicznej lub pisemnej. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
– Opłaci startowe w wysokości zgodnej z regulaminem.

– Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że:

• startuje na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. Zawodnicy niepełnoletni startują na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
• zapoznał się i akceptuje regulamin cyklu Maratony Kresowe,
• wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora
• wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów cyklu Maratony Kresowe,
• jest zdolny do udziału w Maratonach Kresowych, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność ,
• podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

– Uczestnik jest zobowiązany do:
• przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)
• zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
• realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i służb porządkowych Organizatora
• jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie, na w pełni sprawnym rowerze
• kulturalnego zachowywania się
• samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy. Zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie.

– Niepełnoletni uczestnicy, którzy nie posiadają karty rowerowej, mogą startować wyłącznie z pełnoletnim opiekunem. Opiekunem może być rodzic lub inna osoba upoważniona przez rodziców.

– Zawodnik ma obowiązek jechać z dwoma numera startowymi (z przodu na kierownicy i na plecach) oraz układem do elektronicznego pomiaru czasu. Oba numery muszą być dobrze widoczne. Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych. Numer startowy nie może być modyfikowany.

5. Opłaty startowe
DYSTANS MINI
• 20 zł – ulgowa (przelew i zgłoszenie co najmniej 7 dni przed startem)
• 25 zł – normalna (przelew i zgłoszenie 3-6 dni przed startem)
• 30 zł – opłata gotówką w biurze zawodów
Pakiet MK Mini – 260zł – w pakiecie wszystkie imprezy na dystansie Mini.

DYSTANS PÓŁMARATON I MARATON
• 40zł – zawodnicy do lat 19 (przelew i zgłoszenie co najmniej 3 dni przed startem)
• 45zł – ulgowa (przelew i zgłoszenie co najmniej 7 dni przed startem)
• 50zł – opłata startowa normalna (przelew i zgłoszenie 3-6 dni przed startem)
• 60zł – opłata gotówką w biurze zawodów
Pakiet MK Max – 490zł – w pakiecie wszystkie imprezy na dystansach Maraton i Półmaraton

OPŁATY ŻNIŻKOWE ZA PAKIETY WIELOSTARTOWE I DLA DRUŻYN

* Półmaraton, Maraton – 40zł x ilość startów lub osób

Uprawnieni do zniżkowych opłat pakietowych
– zawodnik przy jednorazowej płatności przelewem za co najmniej 6 maratonów i rejestracji co najmniej 5 dni przed startem.
– drużyna przy jednorazowej płatności za co najmniej 4 zawodników i zgłoszeniu listy najpóźniej 5 dni przed startem.

INNE OPŁATY
* Pakiet startowy na własność – układ do pomiaru elektronicznego plus dwa numery startowe – 30zł
* Kaucja za wydanie pakietu startowego na jeden start, możliwy zwrot w tym samym dniu – 30zł
* Opłata za wypożyczenie zestawu startowego na jeden wyścig, potrącana z kaucji – 10zł
* Opłata za wydanie numeru startowego (bez układu do pomiaru elektronicznego) – 10zł

Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty, np.: „Maraton MTB Mielnik”. W przypadku nie podania tytułu wpłaty zostanie ona zaksięgowana na poczet najbliższego terminu maratonu zgodnie z obowiązującą taryfą. Przelewów należy dokonywać na minimum 5 dni przed terminem zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję lub osobę po uprzednim pisemnym potwierdzeniu zaistniałego zdarzenia oraz przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego. Przeniesienie opłaty możliwe jest przed terminem zawodów, na które została wpłacona.

Rachunki do opłat startowych wystawiane są na prośbę wpłacającego, nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

Organizator może zwolnić z opłat startowych zaproszonych gości honorowych z kraju i zagranicy, wolontariuszy wykonujących prace związane z przygotowaniem imprezy i sprzątających trasę, a także osoby wskazane przez sponsorów i na prośbę samorządów i instytucji, które goszczą imprezę na swoim terenie i obiektach.

6. Program zawodów.
Każda edycja przeprowadzona jest według następującego programu ramowego:
– godz. 9.00 – 10.45 zapisy w Biurze Zawodów
– godz. 10.30 – start wyścigu Mikro
– godz. 10.45 – ustawianie zawodników w sektorach startowych
– godz. 11.00 – start zawodników
– godz. 13.30 – dekoracja najlepszych zawodników Mini i zawodów Mikro
– godz. 14.30 – dekoracje zwycięzców Półmaratonu
– godz. 15.00 – dekoracje zwycięzców Maratonu
– godz. 15.15 – losowanie nagród wśród wszystkich zawodników
– godz. 15.30 – zakończenie zawodów

7. Dystanse.
– Mikro: 200m – 800m,
– Mini: 5 km – 12 km,
– Półmaraton: 20 km – 45 km,
– Maraton: 50 km – 100 km

8. Sposób przeprowadzenia
– Sposób przeprowadzenia (start wspólny, jazda na czas, wyścig pościgowy, itd.) oraz inne informacje o wyścigu będą podawane na stronie internetowej wyścigu i tablicy ogłoszeń biura zawodów.
– Dla wyścigów ze startu wspólnego organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia startu sektorowego.
– Przebieg trasy będzie oznakowany strzałkami wskazującymi kierunek jazdy, taśmami i znakami ostrzegawczymi.
– Na trasie maratonu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.
– Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach oznaczonych znakami ostrzegawczymi i gdy trasa jest trudna technicznie.
– Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
– Na trasie Maratonu i Półmaratonu będą znajdowały się bufety dla zawodników.
– Zabroniona jest jazda ze słuchawkami i słuchanie muzyki w czasie jazdy.

9. Zasady Fair-Play.
– Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie. O ile to konieczne np. na wąskich ścieżkach zawodnik wyprzedzający powinien zasygnalizować swój zamiar komunikatem „Prawa Wolna”, „Lewa Wolna”, po której zamierza dokonać manewru wyprzedzania
– Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

10. Świadczenia dla zawodników.
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
– przejazd oznakowaną trasą każdej edycji
– pomiar czasu
– 2 numery startowe
– zabezpieczenie medyczne
– uczestnictwo w losowaniu nagród i pamiątek z puli dla wszystkich uczestników
– prawo do korzystania z bufetów na trasie
– bufet regeneracyjny na mecie
– ubezpieczenie NW.

11. Kategorie wiekowe.
MIKRO
– Dzieci do 4 lat (rok ur. 2011-)
– Dzieci 5 lat (rok ur 2010)
– Dzieci 6 lat (rok ur 2009)

MINI
– Dzieci młodsze chłopcy – do 8 lat (rok ur. 2007-)
– Dzieci dziewczynki – do 10 lat (rok ur. 2004 – )
– Dzieci chłopcy – 9 – 10 lat (rok ur. 2005 – 2006)
– Żak dziewczynki – (11 – 12 lat) (rok ur. 2003 – 2004)
– Żak chłopcy (11 – 12 lat) (rok ur. 2003 – 2004)
– Młodziczka – od 13 do 14 lat (rok ur. 2001-2002)
– Hobby Panie (pozostałe roczniki)
– Hobby Panowie (pozostałe roczniki)

PÓŁMARATON
– Open
– Młodzik – od 13 do 14 lat (rok ur. 2001-2002)
– Junior – 15 do 18 lat (rok ur. 1997 – 2000)
– Orlik – od 19 do 24 lat (rok ur. 1991-1996)
– Elita – od 25 do 32 lat (rok ur. 1983-1990)
– Elita Plus – od 33 do 39 lat (rok ur. 1976-1982)
– Master – od 40 do 49 lat (rok ur. 1966-1975)
– Super Master – od 50 do 59 lat (1956-1965)
– Weteran – od 60lat do 66 lat (1949 i 1955)
– Super Weteran – od 67lat (1948 i starsi)

– Kobiety Open
– Kobiety Junior – do 18 lat (rok ur. 1997-2000)
– Kobiety Sport – od 19 do 30 lat (rok ur. 1985-1996)
– Kobiety Fit – od 31 do 39 lat (rok ur. 1976-1984)
– Kobiety Super Fit – powyżej 40 lat (rok ur. 1975 i starsze)

MARATON
– Open
Junior – 15 do 18 lat (rok ur. 1997 – 2000)
– Orlik – od 19 do 24 lat (rok ur. 1991-1996)
– Elita – od 25 do 32 lat (rok ur. 1983-1990)
– Elita Plus – 33 do 39 lat (rok ur. 1976 – 1982)
– Master – od 40 do 49 lat (rok ur. 1966-1975)
– Super Master – powyżej 50 lat (rok ur. 1965 – 1956)
– MK Weteran – powyżej 60 lat (rok ur. 1955 i starsi)

– Kobiety Open
– Kobiety Sport – od 18 do 30 lat (rok ur. 1985-1997),
– Kobiety Fit – powyżej 30 lat (rok ur. 1984 i starsze)

KLASYFIKACJE DRUŻYNOWE
– Klasyfikacja drużynowa Maraton – (klasyfikacja generalna)
– Klasyfikacja drużynowa Półmaraton – (klasyfikacja generalna)
– Klasyfikacja drużynowa Mini – (klasyfikacja generalna)

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach (Kobiet i Mężczyzn) zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia lub podziału kategorii w zależności od ilości startujących.

12. Klasyfikacja generalna.
Klasyfikacja cyklu będzie przeprowadzona na wymienionych dystansach w podanych w regulaminie kategoriach wiekowych.

W klasyfikacji generalnej zostaną sklasyfikowani zawodnicy, którzy ukończą co najmniej 8 wyścigów. W klasyfikacji generalnej uwzględnia się osiem najlepszych startów zawodnika lub drużyny. Trofea sportowe otrzyma 5 najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej.

Klasyfikacja będzie prowadzona według następujących zasad:
– Klasyfikacje generalne są klasyfikacjami punktowymi
– We wszystkich kategoriach wiekowych (oddzielnie kobiety i mężczyźni), punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór:
* Dystans Maraton: pkt = (czas zwycięzcy / czas uczestnika dla którego liczone są punkty) x 1000
* Dystans Półmaraton: pkt = (czas zwycięzcy / czas uczestnika dla którego liczone są punkty) x 500
* Dystans Mini: pkt = (czas zwycięzcy / czas uczestnika dla którego liczone są punkty) x 200

Bonusy punktowe – zawodnicy mogą otrzymać bonusy punktowe doliczane do klasyfikacji generalnej za dodatkowe osiągnięcia określone przez Organizatora.
Kary punktowe – zawodnicy mogą otrzymać kary punktowe, które będą odliczane od sumy punktów liczonych do klasyfikacji generalnej

13. Klasyfikacja drużynowa.
– Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową lub firmę. Do klasyfikacji zespołowej dopuszcza się grupy reprezentujące lokalne społeczności rowerowe po ich akceptacji co do charakteru i nazwy przez Organizatora.
– W klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą zespoły, które zgłosiły minimum czterech zawodników do cyklu.
– W klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą zespoły, jeżeli wyścig ukończyło minimum dwóch zawodników.
– Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach poszczególnych maratonów. Punkty do klasyfikacji zespołowej liczone są według schematu klasyfikacji generalnej.
– Zawodnik zdobywa punkty dla drużyny od momentu, gdy został do niej przyłączony.
– Do klasyfikacji drużynowej zalicza się wyniki najlepszych czterech zawodników drużyny w/g zdobytych punktów w każdym maratonie.
– Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla dystansów Maraton, Półmaraton i Mini.

14. Superklasyfikacja
Zwycięzcami zostaną zawodnicy, którzy w trakcie całego sezonu zgromadzą największą ilość punktów. Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla dystansów Maraton, Półmaraton i Mini indywidualnie w kategoriach wiekowych.

15. Sektory startowe
Organizacja sektorów startowych:
– Sektor 1: Maraton – zawodnicy powyżej 860 punktów sektorowych, Półmaraton – powyżej 430 punktów sektorowych, oraz zaproszeni zawodnicy
– Sektor 2: Maraton – punkty sektorowe w przedziale 800 – 860, Półmaraton – punkty sektorowe w przedziale 400 – 430, oraz zaproszeni zawodnicy
– Sektor 3: pozostali zawodnicy

Punkty sektorowe, to średnia ilość punktów zdobytych przez zawodnika liczona w stosunku do najszybszego zawodnika na dystansie wg reguły:
* Dystans Maraton: pkt = (czas zwycięzcy / czas uczestnika dla którego liczone są punkty) x 1000
* Dystans Półmaraton: pkt = (czas zwycięzcy / czas uczestnika dla którego liczone są punkty) x 500

W klasyfikacji sektorowej uwzględnia się osiem najlepszych startów zawodnika. W pierwszych zawodach sektory wylicza się na podstawie wyników w sezonie poprzednim

Zawodnik może zwrócić się do organizatora z prośbą o zgodę na start z odpowiedniego sektora motywując to osiągnięciami z innych zawodów np. odpowiednim sektorem z innych cyklów imprez. Powyższe prośby należy przesyłać mailem najpóźniej na 7 dni przed terminem zawodów.

Organizator może zarządzić start sektorowy, który polega na rozpoczęciu wyścigu przez zawodników z poszczególnych sektorów startowych w odstępach czasowych.

Zawodnik, który wystartuje z innego sektora niż mu przysługującego otrzyma przewidzianą w regulaminie karę czasową 10min.

16. Ruch drogowy
– Maraton będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora będą ułatwiać włączanie się do ruchu i przejazd przez skrzyżowania.
– Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
– Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych powinni poruszać się jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, stosować się do zasad ruchu ruchu drogowego, znaków drogowych oraz do poleceń Policji i służb porządkowych Organizatora.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

17. Kary
W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:
– Upomnienie.
– Kara czasowa (doliczana do czasu zawodnika).
– Dyskwalifikacja.
– Kara punktowa – punkty będą odliczane od sumy punktów liczonych do klasyfikacji generalnej i „Superklasyfikacji”.

Kwestie sporne, nieprzewidziane w regulaminie oraz kwestie interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.

18. Ochrona środowiska naturalnego
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie karami regulaminowymi, z karą dyskwalifikacją włącznie. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

19. Protesty
Protesty można składać w dniu zawodów do obsługi pomiaru czasu. Po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z organizatorem zawodów.

Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag sędziom, zanim rozpocznie się dekoracja.

Uwagi do wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (email) najpóźniej w ciągu trzech dni po maratonie, którego dotyczą.

20. Kontrola antydopingowa
– W Maratonach Kresowych nie mogą brać udziału zawodnicy zawieszeni za stosowanie dopingu.
– Organizator może poddać zwycięzców zawodów i wylosowanych uczestników kontroli antydopingowej. Brak zgody zawodnika na kontrolę będzie skutkować automatyczną dyskwalifikacją.

21. Informacje dodatkowe
– Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania powinien zgłosić ten fakt obsłudze będącej na trasie maratonu lub w Biurze Zawodów.
– Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku.
– W przypadku nieobecności na imprezie Organizator nie zwraca opłaty startowej
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją cyklu Maratony Kresowe nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy.
– Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej, jeśli impreza została odwołana w dniu zawodów lub przerwana po starcie.

22. Postanowienia końcowe
– Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej cyklu oraz w biurze Organizatora).
– O wszystkich kwestiach nieuregulowanych w regulaminie oraz o jego interpretacji w trakcie zawodów decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.


UWAGA
Zawodnicy z licencjami startujący w Pucharze Polski będą klasyfikowani w oddzielnych kategoriach, zgodnie z regulaminem Pucharu Polski. Nie będą zatem klasyfikowani razem z amatorami w kategoriach wiekowych.


[google-translator]

Dodaj komentarz