Maratony Kresowe – Regulamin 2020

Pasja – Varžybos – Дружбa” / “Pasja – Rywalizacja – Przyjaźń”

 

Regulamin cyklu Maratony Kresowe 2020

Międzynarodowe Rowerowe Maratony Kresowe MTB są imprezami niekomercyjnymi. Organizator Fundacja „Maratony Kresowe” nie prowadzi działalności gospodarczej.

 1. Cele

Maratony Kresowe realizują następujące cele:

 • Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywny wypoczynek na rowerze
 • Upowszechnianie sportu i kolarstwa w różnych grupach społecznych i środowiskowych
 • Współzawodnictwo dzieci i młodzieży w kolarstwie MTB
 • Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród osób starszych
 • Współpraca sportowa z Polonią i Polakami za granicą
 • Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych
 • Rozwijanie przyjaźni między narodami

 

 2. Organizator

Fundacja „Maratony Kresowe”, ul. Ciołkowskiego 157, 15-545 Białystok

– tel. + 48 509 282463

– nr konta bankowego: 26 1600 1462 1883 1061 6000 0001

Strona internetowa: www.maratonykresowe.pl, e-mail: biuro@maratonykresowe.pl

Organizator jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją zawodów.

 

3. Kalendarz imprez

Kalendarz imprez ogłaszany jest na stronie internetowej: www.maratonykresowe.pl

 

4. Warunki uczestnictwa

Uczestnik Maratonów Kresowych zgłasza swój udział w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej lub pisemnej. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że:

 • startuje na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. Zawodnicy niepełnoletni startują na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
 • zapoznał się i akceptuje regulamin cyklu Maratony Kresowe,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora
 • wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów cyklu Maratony Kresowe,
 • wyraża zgodę na publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w mediach społecznościowych z możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i nazwiska.
 • jest zdolny do udziału w Maratonach Kresowych, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność ,
 • podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

 

Uczestnik jest zobowiązany do:

 • przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)
 • zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • stosowania się do poleceń policji i służb porządkowych Organizatora
 • jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie, na w pełni sprawnym rowerze
 • kulturalnego zachowywania się
 • samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy. Zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie.
 • Zawodnik ma obowiązek jechać z dwoma numerami startowymi na kierownicy i na plecach oraz układem do elektronicznego pomiaru czasu. Numery muszą być dobrze widoczne i nie mogą być modyfikowane.

 

5. Zasady rozgrywania dystansu Mini i Opiekunowie zawodników

 • Niepełnoletni uczestnicy, którzy nie posiadają karty rowerowej, mogą startować na trasach prowadzących po drogach publicznych wyłącznie z pełnoletnim opiekunem.
 • Opiekun towarzyszący osobie niepełnoletniej zobowiązany jest dokonać rejestracji w biurze zawodów.
 • Opiekunowie otrzymają specjalne numery startowe opiekunów, z którymi mogą poruszać się na trasie.
 • Opiekunowie zobowiązani są do ustawienia się na starcie w wydzielonym sektorze Opiekunów.
 • Opiekun powinien jechać za zawodnikiem dystansu Mini po jego torze jazdy „gęsiego” i jest obowiązany ustąpić na trasie innym zawodnikom z dystansu Mini
 • Opiekunom zabrania się pchania zawodników dystansu Mini
 • Opiekunowie naruszający zasady fair play zostaną zdyskwalifikowani i w kolejnych wyścigach nie będą mogli brać udziału w wyścigu Mini
 • Zawodnicy dystansów Maraton i Półmaraton nie mogą w żaden sposób utrudniać rywalizacji i ingerować w rozgrywanie wyścigu Mini

 

6. Opłaty startowe

Przelew min. 7 dni przed zawodami

Przelew lub karta < 7 dni przed zawodami

Płatność w dniu zawodów

Portfel Drużyny

Maraton, Półmaraton

60 zł

80 zł

100 zł

55 zł

Fit i Młodzik na dystansie Półmaraton

40 zł

50 zł

60 zl

40 zł

Mini

30 zł

30 zł

30 zł

30 zł

Mikro (z numerem startowym)

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

Kresowe Solo

25zł

25zł

25zł

Kresowe Solo Mini

15zł

15zł

15zł

 • Portfel Drużyny – Drużyna może wpłacić dowolną kwotę, z której będą pobierane opłaty za startujących zawodników. Kolumna „Portfel Drużyny” obowiązuje dla drużyny przy starcie w wyścigu minimum 4 zawodników oraz zgłoszeniu 7 dni przed datą zawodów. W przypadkach mniejszej ilości startujących zawodników obowiązuje TABELA „A” lub „B”, w zależności od terminu zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia drużyny mniej niż 7 dni przed datą zawodów obowiązuje TABELA „B”, niezależnie od ilości zawodników.

INNE OPŁATY (Maraton, Półmaraton, Fit, Mini)

 • Pakiet startowy (układ do pomiaru elektronicznego, numery startowe) – 40zł
 • Kaucja za wydanie pakietu startowego na jeden start, możliwy zwrot w tym samym dniu – 40zł  *)
 • Opłata za wypożyczenie zestawu startowego na jeden wyścig, potrącona z kaucji – 10zł *)
 • Układ elektroniczny do pomiaru czasu (bez numeru startowego) – 40zł
 • Opłata za wydanie numeru startowego (bez układu do pomiaru elektronicznego) – 10zł

*) Możliwość wypożyczania numerów została zawieszona do czasu zakończenia sytuacji epidemiologicznej.

 

Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty, np. „Wpłata na Maraton Kresowy – …”. W przypadku nie podania tytułu wpłaty zostanie ona zaksięgowana na poczet najbliższego terminu maratonu. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub nie pojawiły się na starcie. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję lub osobę po uprzednim pisemnym potwierdzeniu zaistniałego zdarzenia oraz przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego. Przeniesienie opłaty możliwe jest najpóźniej 3 dni przed terminem zawodów.

Faktury do opłat startowych wystawiane są na prośbę wpłacającego, w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

Organizator może zwolnić z opłat startowych zaproszonych gości, wolontariuszy wykonujących prace związane z przygotowaniem imprezy i sprzątających trasę oraz osoby wspierające działalność Fundacji „Maratony Kresowe”.

Organizator nie prowadzi działalności gospodarczej. Sformułowanie „opłata startowa” oznacza wpłatę na rzecz Fundacji „Maratony Kresowe” przeznaczoną w całości na cele statutowe – dofinansowanie organizacji zawodów sportowych.

 

7. Program zawodów.

Program czasowy zawodów jest podawany na stronie internetowej wyścigu.

 

8. Dystanse.

 • Mikro: 200m – 500m,
 • Mini: 5 km – 12 km,
 • Fit: 15 – 25 km
 • Półmaraton: 25 km – 45 km
 • Maraton: 50-100 km

W ramach danej edycji wyścigi mogą się odbywać tylko na wybranych dystansach.

 

9. Sposób przeprowadzenia

 • Sposób przeprowadzenia (start wspólny, jazda na czas, wyścig pościgowy, indywidualne, korespondencyjnie „Kresowe Solo”) oraz inne informacje o wyścigu będą podawane na stronie internetowej wyścigu i tablicy ogłoszeń biura zawodów.
 • Dla wyścigów ze startu wspólnego organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia startu sektorowego.
 • Przebieg trasy będzie oznakowany strzałkami wskazującymi kierunek jazdy, taśmami i znakami ostrzegawczymi.
 • Na trasie wyścigu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.
 • Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach oznaczonych znakami ostrzegawczymi i gdy trasa jest trudna technicznie.
 • Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
 • Na trasie Maratonu i Półmaratonu będą znajdowały się bufety dla zawodników.
 • Zabroniona jest jazda ze słuchawkami i słuchanie muzyki w czasie jazdy.

 

10. Zasady Fair-Play.

 • Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie. O ile to konieczne np. na wąskich ścieżkach zawodnik wyprzedzający powinien zasygnalizować swój zamiar komunikatem „Prawa Wolna”, „Lewa Wolna”, po której zamierza dokonać manewru wyprzedzania
 • Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

 

11. Świadczenia dla zawodników.

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • rywalizacja na oznakowanej trasie
 • pomiar czasu
 • zabezpieczenie medyczne
 • uczestnictwo w konkursach dla zawodników
 • bufet regeneracyjny 

 W przypadku zawodów „Kresowe Solo” pomiar czasu jest dokonywany za pomocą aplikacji Strava, zaś świadczenia są ograniczone do przejazdu oznakowaną trasą.

 

12. Kategorie wiekowe

MIKRO

 • Dzieci do 4 lat; rok ur. 2016 i wcześniej
 • Dzieci 5 lat; rok ur. 2015
 • Dzieci 6 lat; rok ur. 2014

 

Mini

 • Chłopcy do lat 8
 • Chłopcy 9-10 lat
 • Żak (M 11-12 lat)
 • Dziewczynki do lat 8
 • Dziewczynki 9-10 lat
 • Żak Dziewczynki (K 11-12 lat)

 

FIT

 • Młodziczka (K 13-14 lat)
 • Kobiety Hobby (M 15-64 lata)
 • Młodzik (M 13-14 lat)
 • Mężczyźni Hobby (M 15-64 lata)

 

PÓŁMARATON

 • Junior Młodszy (M 15-16 lat)
 • Junior (M 17-18 lat)
 • Mężczyźni M1 (M 18-24 lata)
 • Mężczyźni M2 (M 25-34 lata)
 • Mężczyźni M3 (M 35-44 lata)
 • Mężczyźni M4 (M 45-54 lata)
 • Mężczyźni M5 (M 55-64 lata)
 • Mężczyźni M6 (M 65-69 lat)
 • Mężczyźni M7 (M 70+ lat)
 • Mężczyźni Open
 • Kobiety K1 (K 15-24 lata)
 • Kobiety K2 (K 25-34 lata)
 • Kobiety K3 (K 35-44 lata)
 • Kobiety K4 (K 45+ lat)
 • Kobiety Open

 

MARATON

 • Mężczyźni M1 (M 18-24 lata)
 • Mężczyźni M2 (M 25-34 lata)
 • Mężczyźni M3 (M 35-44 lata)
 • Mężczyźni M4 (M 45-54 lata)
 • Mężczyźni M5 (M 55+ lat)
 • Open

 

Zawodnicy są przypisywani do kategorii wiekowych na podstawie roczników urodzenia.

Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia lub podziału kategorii w zależności od ilości startujących.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach (Kobiet i Mężczyzn) zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

W każdej kategorii wiekowej trofea sportowe otrzyma trójka najlepszych zawodniczek lub zawodników.

W wyścigu Mikro trofea i upominki otrzymają wszyscy uczestnicy.

Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta do dekoracji oznacza przepadek trofeów i nagród.

 

KLASYFIKACJE DRUŻYNOWE

 • Klasyfikacja drużynowa Maraton – (klasyfikacja generalna)
 • Klasyfikacja drużynowa Półmaraton – (klasyfikacja generalna)
 • Klasyfikacja drużynowa Fit – (klasyfikacja generalna)
 • Klasyfikacja drużynowa Mini – (klasyfikacja generalna)

 

13. Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja będzie prowadzona według następujących zasad:

 • Klasyfikacje generalne będą klasyfikacjami punktowymi i będą prowadzone dla dystansów Maraton, Półmaraton, Fit i Mini.
 • We wszystkich kategoriach wiekowych (oddzielnie kobiety i mężczyźni), punkty za wyścig ustala się stosując wzór: Punkty = (czas zwycięzcy open/ czas uczestnika dla którego liczone są punkty) x 1000
 • Liczba wyścigów wymaganych do klasyfikacji generalnej wynosi 60% wszystkich wyścigów sezonu, w zaokrągleniu do pełnych liczb w górę. W przypadku większej ilości startów uwzględniane są najlepsze starty zawodnika lub drużyny.
 • W każdej kategorii wiekowej trofea sportowe otrzyma pięciu zawodników z największą ilością punktów, o ile ukończyli oni liczbę wyścigów wymaganych do klasyfikacji generalnej.
 • W klasyfikacji drużynowej trofea otrzymają trzy najlepsze drużyny na każdym dystansie.

 

Bonusy punktowe – zawodnicy mogą otrzymać bonusy punktowe doliczane do klasyfikacji generalnej za dodatkowe osiągnięcia określone przez Organizatora.

 

14. Klasyfikacja drużynowa.

 • Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową lub firmę.
 • W klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą zespoły, które zgłosiły minimum czterech zawodników do cyklu.
 • W klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą zespoły, jeżeli wyścig ukończyło minimum dwóch zawodników.
 • Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach poszczególnych wyścigów.
 • Punkty do klasyfikacji zespołowej liczone są według schematu klasyfikacji generalnej.
 • Zawodnik zdobywa punkty dla drużyny od momentu, gdy został do niej przyłączony.
 • Do klasyfikacji drużynowej zalicza się wyniki najlepszych czterech zawodników drużyny w/g zdobytych punktów w każdym wyścigu.
 • Klasyfikacja będzie prowadzona dla dystansów Maraton, Półmaraton i Fit/Mini.

 

15. Wyróżnienia specjalne

 • Super Finisher – za ukończenie wszystkich wyścigów w sezonie
 • Finisher – za ukończenie wszystkich wyścigów w sezonie minus jeden

 

16. Sektory startowe

Organizacja sektorów startowych Maraton, Półmaraton:

 • Sektor 1: zawodnicy powyżej 900 punktów sektorowych
 • Sektor 2: zawodnicy z punktami sektorowymi w przedziale 820 – 899
 • Sektor 3: zawodnicy z punktami sektorowymi w przedziale 750 – 819
 • Sektor 4: pozostali zawodnicy

 

W klasyfikacji sektorowej uwzględnia się pięć najlepszych startów zawodnika w danym sezonie. W pierwszych zawodach w roku 2020, sektory wylicza się na podstawie wyników w sezonie poprzednim. W kolejnych wyścigach tego roku, klasyfikacja sektorowa jest wyliczana wyłącznie na podstawie wyników z 2020 roku.

Organizacja sektorów startowych dystansu Mini/Fit:

 • Sektor 1: Fit
 • Sektor 2: Żak
 • Sektor 3: Dzieci
 • Sektor 4: Opiekunowie

 

Zawodnik może zwrócić się do organizatora z prośbą o zgodę na start z odpowiedniego sektora motywując to osiągnięciami z innych zawodów np. odpowiednim sektorem z innych cyklów imprez. Powyższe prośby należy przesyłać mailem na adres: rejestracja@maratonykresowe.pl najpóźniej na 5 dni przed terminem zawodów.

Organizator może zarządzić start sektorowy, który polega na rozpoczęciu wyścigu przez zawodników z poszczególnych sektorów startowych w odstępach czasowych. Zawodnik, który w tym przypadku wystartuje z innego sektora niż mu przysługującego otrzyma karę czasową 10min.

 

17. Ruch drogowy

 • Wyścig będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora będą ułatwiać włączanie się do ruchu i przejazd przez skrzyżowania.
 • Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 • Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych powinni stosować się do zasad ruchu ruchu drogowego, znaków drogowych oraz do poleceń Policji i służb porządkowych Organizatora oraz zawsze poruszać się jak najbliżej prawej krawędzi jezdni,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

18. Kary

W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:

 • Upomnienie.
 • Kara czasowa (doliczana do czasu zawodnika).
 • Dyskwalifikacja.
 • Kara punktowa – punkty będą odliczane od sumy punktów liczonych do klasyfikacji generalnej
 • Kara finansowa

 

Kwestie sporne, nieprzewidziane w regulaminie oraz kwestie interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.

 

19. Ochrona środowiska naturalnego

 • Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy karane będzie z pełną surowością, z karą dyskwalifikacją włącznie.
 • Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
 • Śmieci na mecie muszą być wyrzucane do odpowiednich pojemników zgodnie z zasadami sortowania odpadów.

 

20. Protesty

Protesty można składać w dniu zawodów do Sędziego Głównego. Po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z organizatorem zawodów.

Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag sędziom, zanim rozpocznie się dekoracja.

Uwagi do wyników można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: wyniki@maratonykresowe.pl najpóźniej w ciągu trzech dni po wyścigu, którego dotyczą.

 

21. Kontrola antydopingowa

 • W Maratonach Kresowych nie mogą brać udziału zawodnicy zawieszeni za stosowanie dopingu.
 • Organizator może poddać zwycięzców zawodów i wylosowanych uczestników kontroli antydopingowej. Brak zgody zawodnika na kontrolę będzie skutkować automatyczną dyskwalifikacją.

 

22. Informacje dodatkowe

 • Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach. 
 • Uczestnik, który wycofa się z rywalizacji w trakcie wyścigu powinien zgłosić ten fakt obsłudze będącej na trasie maratonu lub w Biurze Zawodów.
 • Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją cyklu Maratony Kresowe nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy.
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej, jeśli impreza została odwołana w dniu zawodów lub przerwana po starcie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, które mogą mogą zakłócić przebieg imprezy takie jak: niszczenie oznaczeń trasy wyścigu, blokowanie trasy przejazdu, rozsypywanie gwoździ  i ostrych przedmiotów, etc.

 

23. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej cyklu oraz w biurze Organizatora).

O wszystkich kwestiach nieuregulowanych w regulaminie oraz o jego interpretacji w trakcie zawodów decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.