Maratony Kresowe – Regulamin 2018

Pasja – Varžybos – Дружбa” / Pasja – Rywalizacja – Przyjaźń”

Regulamin cyklu Maratony Kresowe 2018

Międzynarodowe Rowerowe Maratony Kresowe MTB są imprezami niekomercyjnymi. Organizator Fundacja „Maratony Kresowe” nie prowadzi działalności gospodarczej.

1. Cele

Maratony Kresowe realizują następujące cele:

 • Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywny wypoczynek na rowerze
 • Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą
 • Popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i ciekawych tras rowerowych
 • Wyłonienie najlepszych zawodników w rowerowych maratonach MTB
 • Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych
 • Rozwijanie przyjaźni między narodami

 

2. Organizator

Fundacja „Maratony Kresowe”, ul. Ciołkowskiego 157, 15-545 Białystok
– Tel. + 48 509 282463
– nr konta: mBank, 70 1140 2004 0000 3402 7478 4775

Strona internetowa: www.maratonykresowe.ple-mail: biuro@maratonykresowe.pl

 

3. Kalendarz imprez

Kalendarz imprez ogłaszany jest na stronie internetowej: www.maratonykresowe.pl

 

4. Warunki uczestnictwa

Uczestnik Maratonów Kresowych zgłasza swój udział w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej lub pisemnej. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że:

 • startuje na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. Zawodnicy niepełnoletni startują na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
 • zapoznał się i akceptuje regulamin cyklu Maratony Kresowe,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora
 • wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów cyklu Maratony Kresowe,
 • wyraża zgodę na publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w mediach społecznościowych z możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i nazwiska.
 • jest zdolny do udziału w Maratonach Kresowych, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność ,
 • podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Uczestnik jest zobowiązany do:

 • przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)
 • zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • stosowania się do poleceń policji i służb porządkowych Organizatora
 • jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie, na w pełni sprawnym rowerze
 • kulturalnego zachowywania się
 • samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy. Zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie.

Zawodnik ma obowiązek jechać z dwoma numerami startowymi na kierownicy i na plecach oraz układem do elektronicznego pomiaru czasu. Numery muszą być dobrze widoczne i nie mogą być modyfikowane.

5. Zasady rozgrywania dystansu Peleton APG Vetkuro i Opiekunowie zawodników

 • Niepełnoletni uczestnicy, którzy nie posiadają karty rowerowej, mogą startować wyłącznie z pełnoletnim opiekunem.
 • Opiekun towarzyszący osobie niepełnoletniej zobowiązany jest dokonać rejestracji w biurze zawodów.
 • Opiekunowie otrzymają specjalne numery startowe opiekunów, z którymi mogą poruszać się na trasie.
 • Opiekunowie zobowiązani są do ustawienia się na starcie w wydzielonym sektorze Opiekunów.
 • Opiekun powinien jechać za zawodnikiem dystansu Mini po jego torze jazdy „gęsiego” i jest zobowiązany ustąpić na trasie innym zawodnikom z dystansu Mini
 • Opiekunom zabrania się pchania zawodników dystansu Mini
 • Opiekunowie naruszający zasady fair play będą dyskwalifikowani i w kolejnych wyścigach nie będą mogli brać udziału w wyścigu Mini 
 • Zawodnicy dystansów Maraton i Półmaraton nie mogą w żaden sposób utrudniać rywalizacji i ingerować w rozgrywanie wyścigu Mini 

 

6. Opłaty startowe

TABELA „A” – dotyczy zawodników zgłoszonych w terminie min. 5 dni przed datą zawodów i opłaconych przelewem

TABELA „B” – dotyczy zawodników zgłoszonych po terminie 5 dni przed datą zawodów

TABELA „A”

TABELA „B”

Maraton, Półmaraton

50zł

65zł

Peleton APG Mini Vetkuro

30zł

30zł

Mikro

10zł

10zł

*) OPŁATY ZNIŻKOWE ZA PAKIETY WIELOSTARTOWE I DLA DRUŻYN

 • 5% – zawodnik przy jednorazowej płatności przelewem za co najmniej 5 wyścigów lub drużyna przy zgłoszeniu i jednorazowej płatności przelewem za minimum 5 zawodników według stawek obowiązujących w dniu zgłoszenia
 • 10% – zawodnik przy jednorazowej płatności przelewem za co najmniej 8 wyścigów lub drużyna przy jednorazowej płatności przelewem za minimum 10 zawodników według stawek obowiązujących w dniu zgłoszenia
 • 30% – przy wykupieniu pakietu na wszystkie imprezy z cyklu Maratony Kresowe + XCT i płatności przelewem (15 x Maraton, Półmaraton – 525zł, lub 15 x Mini – 315zł) 
 • 50% – dla zawodników z licencją PZKol: Młodzik, Junior Młodszy, Junior, U23, Elita oraz szkółek kolarskich, dotyczy zawodników zgłoszonych w terminie min. 5 dni przed datą zawodów i opłaconych przelewem

 

UWAGA:

 • Zniżki nie sumują się
 • Pakiety nie obejmują wyścigu na terenie Białorusi

 

ZASADY ROZLICZENIA DRUŻYN

 • Portfel Drużyny” – drużyna może wpłacić dowolną kwotę, z której po wyścigu będą pobierane opłaty za startujących zawodników według stawek obowiązujących w dniu zgłoszenia i ilości startujących zawodników.

 

INNE OPŁATY (Maraton, Półmaraton, Peleton APG Mini Vetkuro)

 • Pakiet startowy na sezon 2018 (w zestawie układ do pomiaru elektronicznego, numery startowe) – 35zł
 • Kaucja za wydanie pakietu startowego na jeden start, możliwy zwrot w tym samym dniu – 35zł
 • Opłata za wypożyczenie zestawu startowego na jeden wyścig, potrącana z kaucji – 10zł
 • Opłata za wydanie numeru startowego (bez układu do pomiaru elektronicznego) – 10zł
 • Wymiana baterii w układzie do pomiaru elektronicznego – 10zł

Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty, np. „Wpłata na Maraton Kresowy – Białystok”. W przypadku nie podania tytułu wpłaty zostanie ona zaksięgowana na poczet najbliższego terminu maratonu. Przelewów należy dokonywać na minimum 5 dni przed terminem zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję lub osobę po uprzednim pisemnym potwierdzeniu zaistniałego zdarzenia oraz przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego. Przeniesienie opłaty możliwe jest przed terminem zawodów, na które została wpłacona.

Faktury do opłat startowych wystawiane są na prośbę wpłacającego, w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

Organizator może zwolnić z opłat startowych zaproszonych gości, wolontariuszy wykonujących prace związane z przygotowaniem imprezy i sprzątających trasę oraz osoby wspierające działalność Fundacji „Maratony Kresowe”.

Organizator nie prowadzi działalności gospodarczej. Sformułowanie „opłata startowa” oznacza wpłatę na rzecz Fundacji „Maratony Kresowe” przeznaczoną w całości na cele statutowe – dofinansowanie organizacji zawodów sportowych.

 

7. Program zawodów.

Każda edycja przeprowadzona jest według następującego programu ramowego:

 • godz. 8.30 – 10.45 zapisy w Biurze Zawodów
 • godz. 10.15 – wyścig Mikro
 • godz. 10.30 – start Mini
 • godz. 11.40 – start Maratonu
 • godz. 11.50 – start Półmaraton
 • godz. 13.00 – dekoracja najlepszych zawodników Mini i Mikro
 • godz. 14.30 – dekoracje zwycięzców Półmaratonu
 • godz. 15.00 – dekoracje zwycięzców Maratonu
 • godz. 15.30 – zakończenie zawodów

 

8. Dystanse.

 • Mikro: 200m – 500m,
 • Peleton APG Maraton: 5 km – 12 km,
 • Półmaraton: 25 km – 45 km
 • Maraton: 50-100 km

 

9. Sposób przeprowadzenia

 • Sposób przeprowadzenia (start wspólny, jazda na czas, wyścig pościgowy, itd.) oraz inne informacje o wyścigu będą podawane na stronie internetowej wyścigu i tablicy ogłoszeń biura zawodów.
 • Dla wyścigów ze startu wspólnego organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia startu sektorowego.
 • Przebieg trasy będzie oznakowany strzałkami wskazującymi kierunek jazdy, taśmami i znakami ostrzegawczymi.
 • Na trasie wyścigu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.
 • Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach oznaczonych znakami ostrzegawczymi i gdy trasa jest trudna technicznie.
 • Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
 • Na trasie Maratonu i Półmaratonu będą znajdowały się bufety dla zawodników.
 • Zabroniona jest jazda ze słuchawkami i słuchanie muzyki w czasie jazdy.

 

10. Zasady Fair-Play.

 • Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie. O ile to konieczne np. na wąskich ścieżkach zawodnik wyprzedzający powinien zasygnalizować swój zamiar komunikatem „Prawa Wolna”, „Lewa Wolna”, po której zamierza dokonać manewru wyprzedzania
 • Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

 

11. Świadczenia dla zawodników.

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • przejazd oznakowaną trasą każdej edycji
 • pomiar czasu
 • numery startowe
 • zabezpieczenie medyczne
 • uczestnictwo w konkursach dla zawodników
 • prawo do korzystania z bufetów na trasie
 • bufet regeneracyjny na mecie

 

12. Kategorie wiekowe

MIKRO

 • Dzieci do 4 lat; rok ur. 2014 –
 • Dzieci 5 lat; rok ur. 2013
 • Dzieci 6 lat; rok ur. 2012

 

Peleton APG Maraton

 • Chłopcy 7 – 8 lat; rok ur. 2010 – 2011
 • Dziewczynki 7 – 10 lat; rok ur. 2008 – 2011
 • Chłopcy 9 – 10 lat; rok ur. 2008 – 2009
 • Żak Dziewczynki; 11 – 12 lat, rok ur. 2006 – 2007
 • Żak Chłopcy; 11 – 12 lat, rok ur. 2006 – 2007
 • Młodziczka; 13 – 14 lat; rok ur. 2004 – 2005
 • Hobby Panie;  pozostałe roczniki
 • Hobby Panowie; pozostałe roczniki

 

PÓŁMARATON

 • Open
 • Młodzik; 13 – 14 lat; rok ur. 2004-2005
 • Junior Młodszy; 15 – 16 lat; rok ur. 2002 – 2003
 • Junior; 17 – 18 lat; rok ur. 2000 – 2001
 • Orlik; 19 – 24 lat; rok ur. 1994 -1999
 • Mężczyźni M2; 25 – 32 lat; rok ur. 1986 – 1993
 • Mężczyźni M3; 33 – 39 lat; rok ur. 1979 -1985
 • Mężczyźni M4; 40 – 49 lat; rok ur. 1969 -1978
 • Mężczyźni M5; 50 – 59 lat; 1959 -1968
 • Mężczyźni M6; 60 – 67 lat; 1951 -1958
 • Mężczyźni M7; 68+; 1950 i starsi
 • Kobiety Open
 • Kobiety Junior; 15 – 18 lat, rok ur. 2000-2003
 • Kobiety Sport; 19 – 30 lat, rok ur. 1988-1999
 • Kobiety Fit K3; 31 – 39 lat, rok ur. 1979-1987
 • Kobiety Fit K4; 40 – 49 lat, rok ur. 1969 – 1978
 • Kobiety Fit K5;  50+, rok ur. 1968 i starsze

 

Maraton

 • Open
 • Orlik; 16 – 24 lat, rok ur. 1994-2002)
 • Mężczyźni M2; 25 – 32 lat, rok ur. 1986 – 1993
 • Mężczyźni M3; 33 – 39 lat, rok ur. 1979 – 1985
 • Mężczyźni M4; 40 – 47 lat, rok ur. 1971-1978
 • Mężczyźni M5; 48 – 57 lat, rok ur. 1961-1970)
 • Mężczyźni M6; 58+, rok ur. 1960 i starsi
 • Kobiety Open

 

KLASYFIKACJE DRUŻYNOWE

 • Klasyfikacja drużynowa Maraton – (klasyfikacja generalna)
 • Klasyfikacja drużynowa Półmaraton – (klasyfikacja generalna)
 • Klasyfikacja drużynowa Peleton APG Mini Vetkuro – (klasyfikacja generalna)

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach (Kobiet i Mężczyzn) zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia lub podziału kategorii w zależności od ilości startujących.

 

13. Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja cyklu będzie przeprowadzona na wymienionych dystansach w podanych w regulaminie kategoriach wiekowych.

W klasyfikacji generalnej zostaną sklasyfikowani zawodnicy, którzy ukończą co najmniej 8 wyścigów. W klasyfikacji generalnej uwzględnia się osiem najlepszych startów zawodnika lub drużyny. Trofea sportowe otrzyma 5 najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej.

Klasyfikacja będzie prowadzona według następujących zasad:

 • Klasyfikacje generalne są klasyfikacjami punktowymi
 • We wszystkich kategoriach wiekowych (oddzielnie kobiety i mężczyźni), punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór: Punkty = (czas zwycięzcy open/ czas uczestnika dla którego liczone są punkty) x 1000

 

Bonusy punktowe – zawodnicy mogą otrzymać bonusy punktowe doliczane do klasyfikacji generalnej za dodatkowe osiągnięcia określone przez Organizatora.

 

14. Klasyfikacja drużynowa.

 • Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową lub firmę.
 • W klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą zespoły, które zgłosiły minimum czterech zawodników
 • W klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą zespoły, jeżeli wyścig ukończyło minimum dwóch zawodników.
 • Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach poszczególnych wyścigów.
 • Punkty do klasyfikacji zespołowej liczone są według schematu klasyfikacji generalnej.
 • Zawodnik zdobywa punkty dla drużyny od momentu, gdy został do niej przyłączony.
 • Do klasyfikacji drużynowej zalicza się wyniki najlepszych czterech zawodników drużyny w/g zdobytych punktów w każdym wyścigu.
 • Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla dystansów Maraton, Półmaraton i Mini.

 

15. Wyróżnienia specjalne

 • Super Finisher – za ukończenie wszystkich wyścigów w sezonie
 • Finisher – za ukończenie wszystkich wyścigów w sezonie minus jeden

 

16. Sektory startowe

Organizacja sektorów startowych Maraton, Półmaraton:

 • Sektor 1: zawodnicy powyżej 900 punktów sektorowych
 • Sektor 2: zawodnicy z punktami sektorowymi w przedziale 830 – 899
 • Sektor 3: zawodnicy z punktami sektorowymi w przedziale 750 – 829
 • Sektor 4: pozostali zawodnicy

W klasyfikacji sektorowej uwzględnia się pięć najlepszych startów zawodnika w danym sezonie. W pierwszych zawodach w roku 2018 (Białystok), sektory wylicza się na podstawie wyników w sezonie poprzednim. W kolejnych wyścigach tego roku, klasyfikacja sektorowa jest wyliczana wyłącznie na podstawie wyników z 2018 roku. 

Organizacja sektorów startowych Peleton APG Mini Vetkuro:

 • Sektor 1: Hobby (M), Żak (M)
 • Sektor 2: Hobby (K), Młodziczka, Żak (K)
 • Sektor 3: Dzieci
 • Sektor 4: Opiekunowie

Zawodnik może zwrócić się do organizatora z prośbą o zgodę na start z odpowiedniego sektora motywując to osiągnięciami z innych zawodów np. odpowiednim sektorem z innych cyklów imprez. Powyższe prośby należy przesyłać mailem najpóźniej na 5 dni przed terminem zawodów.

Organizator może zarządzić start sektorowy, który polega na rozpoczęciu wyścigu przez zawodników z poszczególnych sektorów startowych w odstępach czasowych.

Zawodnik, który wystartuje z innego sektora niż mu przysługującego otrzyma karę czasową 10min.

 

17. Ruch drogowy

 • Wyścig będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora będą ułatwiać włączanie się do ruchu i przejazd przez skrzyżowania.
 • Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 • Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych powinni stosować się do zasad ruchu ruchu drogowego, znaków drogowych oraz do poleceń Policji i służb porządkowych Organizatora oraz zawsze poruszać się jak najbliżej prawej krawędzi jezdni,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

18. Kary

W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:

 • Upomnienie.
 • Kara czasowa (doliczana do czasu zawodnika).
 • Dyskwalifikacja.
 • Kara punktowa – punkty będą odliczane od sumy punktów liczonych do klasyfikacji generalnej
 • Kara finansowa 

Kwestie sporne, nieprzewidziane w regulaminie oraz kwestie interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.

 

19. Ochrona środowiska naturalnego

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy karane będzie z pełną surowością, z karą dyskwalifikacją włącznie. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

 

20. Protesty

Protesty można składać w dniu zawodów do Sędziego Głównego. Po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z organizatorem zawodów.

Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag sędziom, zanim rozpocznie się dekoracja.

Uwagi do wyników można zgłaszać drogą elektroniczną na adres wyniki@maratonykresowe.pl najpóźniej w ciągu trzech dni po wyścigu, którego dotyczą.

 

21. Kontrola antydopingowa

 • W Maratonach Kresowych nie mogą brać udziału zawodnicy zawieszeni za stosowanie dopingu.
 • Organizator może poddać zwycięzców zawodów i wylosowanych uczestników kontroli antydopingowej. Brak zgody zawodnika na kontrolę będzie skutkować automatyczną dyskwalifikacją.

 

22. Informacje dodatkowe

 • Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach.
 • Uczestnik, który wycofa się z rywalizacji w trakcie wyścigu powinien zgłosić ten fakt obsłudze będącej na trasie maratonu lub w Biurze Zawodów.
 • Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku.
 • W przypadku nieobecności na imprezie Organizator nie zwraca opłaty startowej
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją cyklu Maratony Kresowe nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy.
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej, jeśli impreza została odwołana w dniu zawodów lub przerwana po starcie. 
 • Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta do dekoracji oznacza przepadek trofeów i nagród.

 

23. Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej cyklu oraz w biurze Organizatora).
 • O wszystkich kwestiach nieuregulowanych w regulaminie oraz o jego interpretacji w trakcie zawodów decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.